ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਆਕਰਨਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।