ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਉੱਬਲਦੇ ਤੇ ਭਾਫ਼ਾਂ ਛੱਡਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਗਰਮ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਉੱਬਲਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਸਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1000 ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਹਨ।[1]

Water erupting into the air from a pool.
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. "Definition of geyser noun from Cambridge Dictionary Online". Retrieved 2011-07-09.