ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 1650 ਤੋਂ ਲੇਕੇ 1780 ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਯੁਗ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। - Encyclopédie 1772

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ