ਗੁਣਾਂਕ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਕੇ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਅੰਜਕ ਦੋ ਪਦ ਅਤੇ ਹਨ। ਪਦ ਗੁਣਨਖੰਡ ਅਤੇ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਦ ਦਾ ਸੰਖਿਆਤਮਿਕ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ