ਗੇ (ਸਿਰਿਲਿਕ:ਵੱਡਾ Г ਛੋਟਾ г) ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ।