ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ

ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੋਲਫ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ