ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Gram's method) ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਜੀਵਵੈਗਿਆਨਿਕ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਗੁਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਾਇਲਟ (crystal violet) ਨਾਮਕ ਰੰਗ ਵਲੋਂ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। [1]

ਸਟੈਫ਼ਾਈਲੋਕੌਕਸ ਔਰੀਅਸ (ਜਾਮਨੀ) ਅਤੇ ਐਸਚਰੀਸ਼ੀਆ ਕੋਲਾਈ (ਲਾਲ)

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. John G. Holt; Noel R. Krieg; Peter H.A. Sneath; James T. Staley; Stanley T. Williams (1994). Bergey's Manual of Determinative Bacteriology (9th ed.). Lippincott Williams & Wilkins. p. 11.।SBN 0-683-00603-7.