ਸੰਘਣਾਪਣ, ਘਣਤਾ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਘਣ-ਫ਼ਲੀ ਪਦਾਰਥਕ ਸੰਘਣਾਪਣ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਣ-ਫ਼ਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਦਾਰਥ (ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਰ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਣੇਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ρ (ਛੋਟਾ ਯੂਨਾਨੀ ਅੱਖਰ ਰੋ) ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੇਪਣ ਨੂੰ ਭਾਰ ਦੀ ਘਣ-ਫ਼ਲ ਨਾਲ਼ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:[1]

ਸੰਘਣਾਪਣ
ਆਮ ਨਿਸ਼ਾਨρ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰੀ ਇਕਾਈkg/m3
ਇੱਕ ਦਰਜੇਦਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਸੰਘਣੇਪਣਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਰੰਗਦਾਰ ਤਰਲ ਪਏ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ρ ਸੰਘਣਾਪਣ, m ਭਾਰ (ਪਦਾਰਥ) ਅਤੇ V ਘਣ-ਫ਼ਲ/ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ