ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਉਸਦੇ ਦਾਦੇ- ਪੜਦਾਦੇ ਕਿਸ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋਸੋਧੋ