ਇਹ ਆਮ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਖੱਬਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।