ਚਮਚਾਰਾਜ (ਹੋਰ ਨਾਂ ਪੁਤਲੀਰਾਜ ਜਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀਰਾਜ ਹਨ) ਸਿਆਸੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇਸਤਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਲੋੜੀਂਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ