ਚਮੜਾ ਇੱਕ ਹੰਢਣਯੋਗ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚੰਮ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੀੜੇ-ਲੱਤੇ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਟੋਪੀਆਂ, ਫਤੂਹੀਆਂ, ਘੱਗਰੇ, ਪਤਲੂਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਬੰਦ), ਜਿਲਦਬੰਦੀ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਢਕਣ ਵਾਸਤੇ।

ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਦ

ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜਸੋਧੋ