ਚਾਬੀ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਲੇ ਖੋਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ।

ਚਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਤਰ