ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ,ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ।ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ