ਚਾਰਲਸ ਐਲਬਰਟ ਗੋਬਾਟਨੋਬੇਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਹਨ।

ਚਾਰਲਸ ਐਲਬਰਟ ਗੋਬਾਟ