ਦੋ ਘਟਣਾਵਾਂ ਹੌਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾਂ ਐ ਉਹਨੂੰ ਚਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ |