ਚਾਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਬੰਦ ਬਣਾਵਟ ਨੂੰ ਚੁਬਾਹੀਆ ਜਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਆਖਦੇ ਹਨ।