ਚੁੰਬਕ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਨਾਤੀਸ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ 'ਚੂਸੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੁੰਬਕ