Playing can induce an intense state of happiness and contentment.

ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੁੱਲਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।