ਚੰਪਾ
Michelia alba (Campii).jpg
Michelia × alba
ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਰਗੀਕਰਨ
ਜਗਤ: Plantae (ਪਲਾਂਟੇ)
(unranked): Angiosperms (ਐਂਜੀਓਸਪਰਮ)
(unranked): Magnoliids (ਮੈਗਨੋਲੀਡਸ)
ਤਬਕਾ: Magnoliales (ਮੈਗਨੋਲੀਆਲੇਸ)
ਪਰਿਵਾਰ: Magnoliaceae (ਮੈਗਨੋਲੀਆਸੀਏ)
ਉੱਪ-ਪਰਿਵਾਰ: Magnolioideae (ਮੈਗਨੋਲੀਓਈਡੀਏ)
ਜਿਣਸ: Michelia(ਮਿਕੇਲੀਆ)
ਲ.
" | ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ

ਲਗਪਗ 50; ਟੈਕਸਟ ਦੇਖੋ

ਚੰਪਾ ਮੈਗਨੋਲੀਆ ਪਰਵਾਰ (ਮੈਗਨੋਲੀਆਸੀਏ) ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲਦਾਰ ਪੌਦਾ ਹੈ।