ਛਤਰੀ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਕਲਪ

ਸੋਧੋ