ਛੋਟੀ ਈ (ਸਿਰਿਲਿਕ:ਵੱਡਾ Й ਛੋਟਾ й) ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ।