ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਰਗੀ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਟੀਚਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮਹੌਲ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਏਕੇ (1867) ਦੀ ਤਸਵੀਰ।

ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜਸੋਧੋ