ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਕਿੱਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ 29.2% ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਟਾਨ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪੇਪੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਕਾਰਬਨ ਚੱਕਰ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਚੱਕਰ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਈ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਹੇਠ ਹੈ।