ਜ਼ੇ (ਸਿਰਿਲਿਕ:ਵੱਡਾ З ਛੋਟਾ з) ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ।