ਜ਼੍ਹੇ (ਸਿਰਿਲਿਕ)

ਜ਼੍ਹੇ (ਸਿਰਿਲਿਕ:ਵੱਡਾ Ж ਛੋਟਾ ж) ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ।