ਜਾਰਜ ਫ੍ਰਾਸਟ ਕੇਨੰਨ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: George Frost Kennan; 16 ਫਰਵਰੀ 1904 – 17 ਮਾਰਚ 2005) ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨੀਤੀਵਾਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ।

Kennan.jpeg