ਜੇਨੁਰੀ ਸਚੋਦੋਲਸਕੀ (19 ਸਤੰਬਰ 1797 – 20 ਮਾਰਚ 1875) ਇੱਕ ਪੋਲਿਸ਼ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੋਜੀ ਅਫਸਰ ਸੀ।

ਜੇਨੁਰੀ ਸਚੋਦੋਲਸਕੀ ਦੀ ਮਕਸਮਿਲਨ ਫਜੰਸ ਦੁਆਰਾ 1850 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਤਸਵੀਰ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ