ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ

ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ( Olive oil ) (जैतून का तेल ) ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਨਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੀਵਿਆਂ ਲਈ ਤੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗਭੱਗ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ