ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਮਾਰਤ, ਸਮਾਰਕ, ਬੁੱਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿਲ-ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਵਿਚਲੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਲਾਕ ਜਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੈਲਬਰਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਾਈਨ ਆਫ਼ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ