ਝੂਠਾ ਐਨੋਡੌਂਸ਼ੀਆ ਉਹ ਹਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਢਵਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।