ਟਸੇ (ਸਿਰਿਲਿਕ:ਵੱਡਾ Ц ਛੋਟਾ ц) ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ।