ਇਹ ਬਣਾਉਟੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜਰਮ ਜਾਂ ਜਰਮ ਪਦਾਰਥ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਟੀਕਾਕਰਣ
ਦਖ਼ਲ
Vaccination-polio-india.jpg
ਓਰਲ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਬਾਲ
ICD-9-CM99.3-99.5

ਇਤਿਹਾਸਸੋਧੋ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ। ਐਡਵਰਡ ਜੀਨਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੇਚਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਊ ਸੀਤਲਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੇਚਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਸੀਤਲਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਚੇਚਕ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਖੋਜਸੋਧੋ

ਐਡਵਰਡ ਜੀਨਰ ਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 1798 ਈ: ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ।[1]

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. en.wikipedia.org/wiki/vaccination