ਟੈਂਪਰਲ

ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਗੁੰਝਲਖੋਲ੍ਹ ਸਫ਼ਾ
(ਟੈਂਪੋਰਲ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਟੈਂਪੋਰਲ ਸ਼ਬਦ ਟਾਈਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਕ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਐਨਾਟੋਮੀ (ਸਰੀਰ ਰਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ) ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਸਭੰਵ ਵਰਤੋਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ।

ਐਨਾਟੋਮੀਸੋਧੋ

ਮਨੋਰੰਜਨਸੋਧੋ

ਹੋਂਦਸੋਧੋ

  • ਟੈਂਪੋਰਲ ਹਾਲਤ (ਮੌਤ-ਦਰ), ਦੇਖੋ ਮੌਤ

ਗਰਾਮਰਸੋਧੋ

ਫਿਲਾਸਫੀਸੋਧੋ

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਸੋਧੋ

ਧਰਮਸੋਧੋ

ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੌਲੌਜੀਸੋਧੋ

ਸਕਿਉਰਿਟੀ (ਅੱਗ)ਸੋਧੋ

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਸੋਧੋ