ਟੋਬੀਆਸ ਮਿਕੇਲ ਆਰੇਲ ਆਸਰ ਨੂੰ 1911 ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ।

ਟੋਬੀਆਸ ਮਿਕੇਲ ਆਰੇਲ ਆਸਰ

ਬਾਹਰਲੇ ਲਿੰਕਸੋਧੋ