ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਪਰ ਉਲਟੇ ਬਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ