ਡਾਔਡ ਸਰੂਪ-ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਵਿੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਡਾਔਡ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਰਧਚਾਲਕ ਡਾਔਡ ਹਨ। ਸਭਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ-ਰੇਕਟਿਫਾਇਰ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰ ਡਾਔਡੋਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਡਾਔਡ (diode) ਇੱਕ ਵੈਦਿਉਤ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਂਸ਼ਤ: ਡਾਔਡ ਦੋ ਸਿਰਾਂ (ਅਗਰ) ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਪ - ਆਇਨਿਕ ਡਾਔਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀਟਰ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਔਡ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਰੁੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤਿਆਵਰਤੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਟ ਧਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਟਕਾਰੀ ਪਰਿਪਥੋਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਰਿਪਥੋਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧਚਾਲਕ ਡਾਔਡ, ਹੋਰ ਡਾਔਡੋਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ