ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੁੱਝ ਗਣਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਚੇਤਿਨ, ਸੇਥ ਲੌਇਡ, ਐਡਵਰਡ ਫ੍ਰੇਡਕਿਨ, ਸਟੀਫਨ ਵੌਲਫਾਰਮ, ਅਤੇ ਕੋਨਰਡ ਜ਼ੁਸੇ (ਦੇਖੋ ਉਸਦੀ ਕੈਲਕੁਲੇਟਿੰਗ ਸਪੇਸ) ਦੁਆਰਾ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ|

ਸੰਖੇਪ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਸੋਧੋ

ਡਿਜੀਟਲ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੋਧੋ

ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰੇਡਕਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਧੋ

ਫ਼੍ਰੇਡਕਿਨ ਦੇ "ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਵਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ" ਸੋਧੋ

ਫ੍ਰੇਡਕਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮ-ਥਿਊਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਸੋਧੋ

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ ਸੋਧੋ