ਡੇਮੀਟਰ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਮਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡੇਮੀਟਰ
Deméter tipo Madrid-Capitolio (Museo del Prado) 01.jpg
ਡੇਮੀਟਰ ਦਾ ਬੁੱਤ। ਮੂਲ ਗ੍ਰੀਕ ਦੀ ਰੋਮਨ ਕਾਪੀ ਅੰਦਾਜਨ 425-420 ਈਪੂ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਪਜਾਊਪਣ ਦੀ ਦੇਵੀ
ਜਗ੍ਹਾਓਲੰਪਸ
ਮਾਪੇਕਰੋਨਸ ਅਤੇ ਰ੍ਹੀਆ
ਭੈਣ-ਭਰਾਹੇਸਟੀਆ, ਹੇਰਾ, ਹੇਡਸ, ਪੋਜੀਡਨ, ਜੀਅਸ
ਬੱਚੇਪ੍ਰ੍ਸੇਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਰੋਮਨ ਤੁੱਲਸੇਰਸ