ਡੇਵਿਡ ਰੁਦੀਸ਼ਾ ਕੀਨੀਆ ਦਾ ਐਥਲੀਟ ਹੈ I

ਡੇਵਿਡ ਰੁਦੀਸ਼ਾ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ