ਡੇ (ਸਿਰਿਲਿਕ:ਵੱਡਾ Д ਛੋਟਾ д) ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ।