ਡੋਪਾਮਾਇਨ  ਕੇਟਕੋਲਾਮਾਈਨ ਅਤੇ ਫੈਨੇਥਾਈਲਾਮਾਈਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਾਰਬਨਿਕ ਰਸਾਇਣ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੌਦੇਸੋਧੋ

Photo of a bunch of bananas.
ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਛਿਲਕੇਦਾਰ ਫਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ