ਡੋਮੇਨ ਕਾਰਲ ਵੋਜ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਈਕਰੋ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਭੌਤਿਕੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਗੀਕਰਣ (ਟੈਕਸਾਨੋਮੀ) ਦੇ ਤਿੰਨ-ਡੋਮੇਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਸਰਵ ਉੱਚ ਟੈਕਸਾਨੋਮਿਕ ਰੈਂਕ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ