ਤਰਿਸ਼ਰਾ ਇੱਕ ਅਸੁਰ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਸੱਤ ਪੁਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।