ਤਲਣਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਘੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

Latkes being fried