ਤਿੰਨ ਜਣੇ (Трое "ਤਿੰਨ") ਮੈਕਸਿਮ ਗੋਰਕੀ ਦਾ 1901 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾਵਲ ਹੈ।