ਤਿੱਬਤੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਬੋਲੀ

ਤਿੱਬਤੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਿੱਬਤੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ: བོད་སྐད་, ü kä), ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੱਬਤੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਹਾਸਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਣਕ ਤਿੱਬਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।