ਟੇ (ਸਿਰਿਲਿਕ:ਵੱਡਾ Т ਛੋਟਾ т) ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ।