ਥੀਬਜ਼ ਦੀ ਲਿਪੀ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਬਾਰੇ ਭੇਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਥੀਬਜ਼ ਦੀ ਲਿਪੀ
ਕਿਸਮ
ਵਰਣਮਾਲਾ
ਕਰਤਾਰਅਗਿਆਤ
ਅਰਸਾ
16ਵੀਂ ਸਦੀ-ਹੁਣ ਤੱਕ
ਮਾਪੇ ਸਿਸਟਮ
ਲਾਤੀਨੀ ਲਿਪੀ
  • ਥੀਬਜ਼ ਦੀ ਲਿਪੀ

ਅੱਖਰ ਸੋਧੋ

           
           
           
ਕ਼
           
ਉ/ਵ ਜ਼ ਵਾਕ ਦਾ

ਅਖੀਰ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂ ਸੋਧੋ