ਦਸ਼ਰਥ ਮੌਰੀਆ ਮੌਰੀਆ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ।